Tjänsten

Arbetsmiljö

Om Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en lönsam investering. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat ökar ni chanserna till hälsa och trivsel bland era anställda. Detta i sin tur ger en grogrund för er personal att vara innovativa och bidra med goda arbetsresultat som utvecklar er verksamhet.

Här finns tjänsten

 • Arbetsmiljö

Genom att använda Hälsomedicinskt Centers kompetens, en extern professionell part, som hjälp och bollplank i arbetsmiljöarbetet får ni utöver fackmässig expertis också tillgång till utrustning och samlade erfarenheter/lösningar från andra arbetsplatser.

Våra insatser kan bland annat vara:

 • Handleda inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM
 • Information om nya lagar och regler
 • Kartläggningar av den fysiska arbetsmiljön genom olika former av fysikaliska/kemiska mätningar/ riskbedömningar av ljud, ljus, luftkvalité, fukt, elektromagnetiska fält mm.
 • Delta aktivt i skydds-/arbetsmiljöronder
 • Medverka i skyddsronder och skyddskommittéer
 • Ergonomiska kartläggningar/riskbedömningar
 • Medverka vid arbetsplatsutformningar
 • Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Delta i utredning av olycksfall och olyckstillbud
 • Protokollföring och en neutral expertkompetens mellan arbetsgivare och fack
 • Kartläggning och undersökning av kontorsarbetsplatser avseende ergonomi, belysning, datorers ”strålning”, inomhusklimat och ljud.
 • Medverkan vid framtagning av lagstadgad dokumentation enligt AFS 2001:1 ”SAM” eller OHSAS 18001, samt uppföljning och revision av systemen.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete har många fördelar

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. Lagen säger att arbetet ska anpassas till individen och inte tvärtom.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; tekniska, fysiska, organisatoriska, sociala och också arbetets innehåll. Arbetsplatsen utsätter dagligen människan för olika risker; mänskliga, tekniska och organisatoriska. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna riskbedömningar kan arbetsgivaren ta reda på varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet och också arbeta förebyggande.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för:

 • en säkrare arbetsplats med minskad risk för olyckor och ohälsa
 • en hälsosam och stärkande arbetsplats med ökad trivsel
 • en attraktivare arbetsplats – lättare att rekrytera och behålla personal
 • högre produktivitet – bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten
 • ansvarsfördelning
 • minskad risk för att någon åtalas för arbetsmiljöbrott